KEMER YÖRESİ TANITIM VAKFI / Vakıf Resmi Senedi


1.Genel Hükümler

MADDE  1.  KURULUŞ

Bu Vakıf Senedi’nin altında adları,soyadları ve açık adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler Türk Medeni Kanunu’nun 73. Ve müteakip maddeleri uyarınca 630.000.000.- (Altıyüzotuz Milyon)TL  peşin ödemek suretiyle,Vakıf Senedi’nde yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere tüzel kişiliğe haiz bir Vakıf kurmuşlardır.

MADDE 2. VAKFIN ADI

Vakfın adı “Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı” olup,kısa adı “KETAV VAKFI”dır. Aşağıdaki maddelerde Vakıf olarak anılacaktır.

MADDE 3. VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 
Vakfın Merkezi Antalya İli Kemer ilçesinde olup, Açık adresi : Club Phaselis Tatil Köyü Göynük – Kemer / Antalya’dır. Vakfın adresi Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Adres değişikliği Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve ilgililere bildirilir. Vakıf, Mütevelli Heyet Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde Şube ve Temsilcilikler açabilir.

MADDE 4. VAKFIN AMACI VE FAALİYETLER

a) Kemer Bölgesinin tarihi,kültürel ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmak,korumak,onarmak ve yurtiçinde ve dışında tanıtımını sağlamak.
b) Tanıtım amaçlı yayınlar yapmak,yaptırmak,film,video kaset,kitap,dergi ve broşürler hazırlatmak,çoğaltmak ve dağıtmak.
c) Ulusal ve uluslar arası turizm fuarlarına katılmak ve tertiplemek,bölgenin tarihi ve turistik potansiyelini sergilemek, ve bu konuda her türlü girişimi özendirmek.
d) Bölgenin turizm olanaklarını yurtiçi ve dışında pazarlamak ve bölgeye daha çok turist celbini sağlamak.
e) Bölge turizmini tanıtım amaçlı yurtiçinde ve dışında, ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve karşılıklı yardımlarda bulunmak.
f) Uluslararası kamuoyunu Türk turizmi ve Bölge Turizmi istikametinde yönlendirmek.
g) Vakfın maksadının taahukuku için ticari işletmeler kurmak, vakıf gelirlerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak
h) Yukarıda belirtilen amaçları da ihtiva etmek şartı ile vesair surette yapılacak bağış, vasiyet ve benzeri ölüme bağlı tasarrufları kabul etmek.
i) Yöre turizminin kontrollü olarak gelişip güçlenmesi ve ülke ekonomisine giderek büyüyen ölçülerde katkılarda bulunulması için yapılacak plan, program, tanıtım ve girişimlere yardımcı olmak.
j) Yöre turizminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak veya yaptırmak . Yapılan araştırmalar sonucunda düzenlenen raporları tüm ilgililerin yararlarına sunmak.
k) Yörenin tanıtılması ile ilgili olarak ortak bir tanıtım politikası izlemek. İç ve dış  çalışmalarının güçlendirilmesi yolunda gerekli etkinlikleri (seminer, sempozyum,kongre,workshop) özendirmek ve bu etkinliklerin gelişmelerine yardımcı olmak.
l) Yörenin alt ve üst yapı sorunlarını inceleyerek ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçlarla ilgili olarak projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için kaynak yaratmak, ilgili merciler nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
m) Yöre turizmi için pazarlama politikaları üretmek , güçlü yöre imajı yaratmak sureti ile  yöre fiyat stabilisasyonu sağlamak ve üyelerine tavsiyelerde bulunmak.
n) Yörede ortak bir personel eğitim politikası üretmek ve uygulanması yönünde tavsiyelerde bulunmak.
o) Vakıf Mütevelli heyetinin vakfın gelişmesi ve daha faydalı olması gayesi ile yurt içi ve yurt dışında lüzum göreceği çeşitli işleri yapar. Bunun için gerekirse Genel Kuruldan karar çıkartır.
ö) Kemer ve Yöresinin Alternatif turizm zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla sanatsal       faaliyetler, konserler, spor yarışmaları ve organizasyonları yapar.

MADDE 5.VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ

Vakıf Yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si idame masrafları ile ihtiyaçlara ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’i ise Vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

2.Vakfın Organları

MADDE 6. ORGANLAR

Vakfın Organları şunlardır:

1) Mütevelli Heyet
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu

MADDE 7. MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfın mütevelli heyeti, Vakfın Kurcuları ile Vakfa Üye olan Gerçek kişiler ve Tüzel Kişilik temsilcilerinden oluşur.

Vakfın Kurucu Mütevelli Üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak kapalı bir zarfta mütevelli heyete verirler. Kurucu Üyenin; Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyelikten ayrılması halinde, kapalı zarf açılarak listedeki ilk sıradan başlamak üzere adaylara Kurucu Mütevelli Heyet Üyeliği  teklif edilir. Kurucu Mütevelli heyet Üyesinin aday bırakmaması veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan Kurucu mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan Kurucu mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

MADDE 8. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere olağan olarak her yıl kasım ayı içinde toplanır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere e- posta ve telefon ile bildirilir. Mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. . Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

MADDE 9.MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, Bilanço ve Gelir – Gider Cetveli ile Denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
I) Mütevelli heyete üye seçmek.
j) Vakfın Sona ermesi ve tesviyesine karar vermek.
k) Üyelerin Vakfa Ödeyeceği yılık aidat bedelini belirler.

MADDE 10.YÖNETİM KURULU

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 3(üç) yıllığına seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu iki ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı  yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE11. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
m) Üyelik Taleplerini Mütevelli Heyetine sunar,
n) Mütevelli Heyetini Olağanüstü toplantıya çağırır. 

MADDE 12. DENETİM KURULU

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

MADDE 13. VAKFIN ÜYELERİ VE ÜYELİK KOŞULLARI

a) Vakfın Üyeleri;

1) Vakıf Resmi Senedinin 23. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel Kişi Temsilcileri,
2) Vakfa Üyeliği kabul edilen Gerçek ve Tüzel Kişiler.

Vakfın Üyeleridir ve Mütevelli Heyetinde yer alırlar. Vakfa katılacak yeni Üyeyi Mütevelli Heyeti seçer.

b) Vakfa Üye Olma Koşulları;

1) Kemer ve Yöresinde Faaliyete bulunan Konaklama İşletmeleri – Alternatif Turizm Merkezleri ve Turizm Acentaları ve Vakfın Amaçlarına yönelik çalışmalar yapan Gerçek veya Tüzel Kişi Temsilcileri Vakfa Üye olabilirler.
2) Vakfın Mütevelli Heyeti Üyelik talebini Olağan Mütevelli Heyeti toplantısında görüşür ve karara bağlar. Üye olma durumu toplantı sonrası Yönetim Kurulu tarafından Gerçek veya Tüzel Kişi Temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

3) Üye olan Gerçek kişi veya Tüzel Kişilikler Vakıf Mütevelli heyeti tarafından belirlenen Yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür. 

MADDE 14. VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Mütevelli Heyeti üyelerinin hizmetleri ilke olarak fahridir. Mütevelli Heyet üyelerinin ancak gerçek giderleri Vakıfça karşılanabilir.
Kamu Görevlisi olmayan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı Mütevelli Heyetince kararlaştırılabilir.
Vakıf’da çalışan tüm personelin ücreti Yönetim Kurulunca belirlenir.

3. Vakfın Kaynakları

MADDE 15. VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİR KAYNAKLARI

Vakfın mal varlığı Kurucular Kurulunca sağlanan 630.000.000.- TL (Altıyüzotuzmilyon) TL dir

Vakfın Kaynakları;

a) Vakıif tarafından kurulan veya iştirak edilen işletme ve tesislerden sağlanacak gelirler.
b) Gerçek ve tüzel kişilerden Vakfa yapılacak her türlü ayni – nakdi ve şartlı – şartsız bağış ve yardımlar
c) Vakıfça edinilecek taşınır ve taşınmaz mallardan sağlanacak her türlü gelirler
d) Yurtiçinde veya yurtdışından doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağış ve yardımlar
e) Sair suretle sağlanacak gelirler

Vakıf, mal varlığını artırmak amacıyla; menkul mallar, haklar, hisse senetleri, tahviller alabilir ve satabilir, holdinglere, şirketlere iştirak edebilir. Vakıflar Kanunu ve mevzuatında belirtilen kuralara bağlı kalmak kaydı ile gayrimenkullar alabilir, satabilir , kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin edebilir, ipotek edebilir ve her türlü ayni hak tesis edebilir.

Vakıf, gelirlerini artırıcı yatırımlarda bulunabilmek için borç alabilir, sınai ve ticari faaliyette bulunabilir, temsilcilik , sigorta acenteliği ve bayilikler alabilir. Ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir.

4.Son Hükümler

MAADE 16. VAKFIN DEVAMLILIĞI

İşbu Vakfın belli süresi yoktur.

MADDE 17.VAKFIN HESAP DEVRESİ

Vakfın hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Bir yıldan az olan sürelerde hesap dönemi sayılır.

MADDE 18. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MALLARIN TAHSİSİ

Her ne sebeple olursa olunsun Vakfın sona erdirilmesine karar verildiğinde ,borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Turizmi Geliştirme Fonu’na devredilir.

MADDE 19. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILMASI İSTENİLEN DEĞİŞİKLİKLER

İş bu Vakıf Senedinde 5737 sayılı kanun yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerekli görülecek olan değişiklikler, çıkarma ve ilaveler Mütevelliler Heyeti ile görüşme yapılmasına ve ayrıca karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Vakıf Yönetim Kurulu kararları ile yapılır. Bu değişikliklerle tamamlanan Vakıf Senedi ilgili mercilere sunulur. Yapılması lüzum görülen değişiklikler Vakıfça ilk toplanacak Mütevelliler Kurulu toplantısında sunulur.

MADDE 20. YÜRÜRLÜK

Vakıf Senedi hükümleri Vakfın mahkeme siciline tesciline müteakip yürürlüğe girer.

MADDE 21. VAKFIN KURUCULARI

Vakıf Kurucularının adı – soyadı , adresleri ve taahhütleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Ad Soyad  Adres Taahhüdü (TL) 
Sn. Saim ÇOTUR (Antalya Valisi) Antalya İl Özel İdaresi 30.000.000
Sn.Mustafa ÇALIK Faseltur A.Ş. 30.000.000
Sn. Yılmaz ULUSOY Ulusoy Turizm İşletmeleri A.Ş. 30.000.000
Sn. Sefa GÜRMAN Erman Tur.Tic.A.Ş. 30.000.000
Sn. Ülkü AYSAL Güney Turizm A.Ş. 30.000.000
Sn. Evren KAYNAK Bayındır İnş Holding A.Ş. 30.000.000
Sn.Mehmet BAKIR Camel Tur End.Yat.ve İşl.A.Ş. 30.000.000
Sn. Bekir OKAN Okan Turizm Yat. ve İnş A.Ş. 30.000.000
Sn. Işıl DOĞAN Milta Turizm İşl. A.Ş. 30.000.000
Sn. Turgut GÜR Yapıtur Turizm İşl. A.Ş. 30.000.000
Sn. Osman AYIK Ayık – Tur. Tur İnş.ve Tic.A.Ş. 30.000.000
Sn. Nail DANYAL Büyük Otel Phaselis Tur.Tic.İşl.A.Ş. 30.000.000
Sn.Necip FİNCANCIOĞLU Türkiz Hotel 30.000.000
Sn. Aykut BASKAN Bilintur Bilkent Tur.İnş. Yat. ve Tic.A.Ş. 30.000.000
Sn. Erol ÜÇER Ramada Osphorous Tur.Otel.ve Yön.Ltd.Şti. 30.000.000
Sn. Tuncay TURUTAN Tektur Turizm A.Ş. 30.000.000
Sn. Nazmi HAŞEMOĞLU Nathaş Tur. İnş. San. Ve Tic.A.Ş. 30.000.000
Sn. Cumhur ÜNÜVAR Ünüvar Tur.Tic.San. A.Ş. 30.000.000
Sn. M.Nazif GÜNAL MNG Holding A.Ş. 30.000.000
Sn. Ünal ÖGER Öger Tour 30.000.000
Sn. Şen YALMAN İfa Beach Hotel 30.000.000