• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Vakıf Senedi
1. Genel Hükümler
Madde 1 . Kuruluş

Bu vakıf Senedi'nin altında adları , soyadları ve açık adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler Türk Medni Kanunu'nun 73. ve müteakip maddeleri uyarınca 630,000,000 -(Altıyuz Otuz Milyon) TL. peşinen ödemek ssuretiyle, Vakıf Senedi'nde yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere tüzel kişiliğe haiz bir Vakıf kuruluşudur.

Madde 2. Vakfın Adı

Vakfın adı "Kemer Tanıtım Vakfı" olup,kısa adı Ketav Vakfı2dır. Aşağıdaki maddelerde Vakıf olarak anılacaktır.

Madde 3. Vakfın Merkezi ve Şubeleri

Vakfın merkezi Kemer'dir.Vakıf merkezinin açık adresi Antalya Valiliği , Antalya'dır.
Vakfın adresi Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilinir.Adres değişikliliği Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve ilgililere bildirir.
Vakıf , Mütevelliler Kurulu Kararı ile yurtiçinde ve yurtdısında gerekli, görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir.

Madde 4. Vakfın Amacı ve Faaliyetleri

a)Kemer Bölgesinin tarihi , kültürel ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmak, korumak , onarmak ve yurtiçinde ve dışında tanıtımını sağlamak.
b)Tanıtım amaçlı yayaınlar yapmak , yaptırmak , film, video kaset,kitap,dergi ve broşürler hazırlatmak , çoğaltmak ve dağıtmak.
c)Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılmak ve tertiplemek, bölgenin tarihi ve turistik potansiyelini sergilemek, ve bu konuda her türlü girişimi özendirmek.
d)Bölgenin turizm olanaklarını yurtiçi ve dışında pazarlamak ve bölgeye daha çok turist celbini sağlamak.
e)Bölge turizmini tanıtım amaçlı yurtiçinde ve dışında , ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve karşılıklı yardımlarda bulunmak.
f)Uluslar arası kamuoyunu Turk Turızmı ve Bölge istikametinde yönlendirmek
g) Vakıf maksadının taahukuku için ticari işletmeler kurmak, vakıf gelirlerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
h)Yukarıda belirtilen amaçlarıda ihitva etmek sartı ile vesair surette yapılacak bağış, vasiyet ve benzeri ölüme bağlı tasarrurları kabul etmek.
I)Yöre turizminin kontrollü olarak gelişip güçlenmesi ve ülke ekonomisine giderek büyüyen ölçülerde katkılarda bulunulması için yapılacak plan , program, tanıtım ve girişimlere yardımcı olmak.
i)Yöre turizminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak veya yaptırmak.Yapılan araştırmalar sonucunda düzenlenen raporları tüm ilgililerin yararına sunmak.
k)Yörenin tanıtılması ile ilgili olarak ortak bir tanıtım politikası izlemek.İç ve dış tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi yolunda gerekli etkinlikleri (seminer , sempozyum ,kongre, workshop) özendirmek ve bu etkinliklerin gelişmelerine yardımcı olmak.
l)Yörenin alt ve üst yapı sorunlarının inceleyerek ihityaçlarını tespit etmek,bu ihtiyaçlarla ilgili olarak projeler hazırlamak veya ahzırlatmak , bu projelerın gerçekleştirilmesi için kaynak yaratmak,ilgili merciler nezdinde gerekli girişimleri yapmak.
m)Yöre turizmi için pazarlama politikaları üretmek, güçlü yöre imajı yaratmak suretiyle yöre fiyat stabilizasyonu sağlamak ve üyelerine tavsiyelerde bulunmak.
o)Vakıf mütevelli heyetinin vakfın gelişmesi ve daha faydalı olması gayesi ile yurtiçi ve yurt dışında luzum göreceği çeşitli işleri yapar.Bunun için gerekirse Genel Kuruldan karar çıkar.


Madde 5. Vakıf Gelirlerinin Tahsis ve Sarf Şekli


Vakıf Yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20 'si idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara , kalan %80 i ise Vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

2.Vakfın Organları

Madde 6. Organlar
Vakfın organları şunlardır:
a)Kurucular Kurulu
b)Mütevelliler Kurulu
c)Yönetim Kurulu
d)Denetleme Kurulu
e)Genel Sekreter ve Sekreterya


Madde 7. Kurucular Kurulu

Kurucular Kurulu, Vakıf Senedi'nde adı-soyadı ve adresi yazılı ve imzalı bulunan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.
Tüzel kişilikler vakfın organlarında yetkili bir temzilci vasıtasıyla temsil olunurlar.

Kurucu üyelerden herbiri Vakfın tescil ve teşkilini takip eden üç ay içinde kapalı ve imzalı bir zarf içinde, ileride Kurucular Kurulu üyesi olarak, yerlerini alacak reşit ve mümeyyiz bir adayın adını , soyadını ve adresini Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verirler.Bu zarflar verenlerce herzaman değiştirilebilir.Vefat ,istifa ,kanunla kısıtlama ve görevi ifa edemeyeek şekilde sürekli hastalık ve tüzel kişiligin her suretle olursa olsun sona ermesı halinde kurucu uyenın verdıgı kapalı zarf yonetım kurulunca açılarak gösterilen kişi Kurucular Kurulu Üyesi olur..Yönetim Kurulu , yeni üyeye durumu bildirir.Yeni üye içinde aynı prosedür geçerlidir.Kurucu üyenin zarf vermemei veya verdiği zarfta aday bulunmaması veya gösterdiği adayın medeni hakları kullanmak ehliyetine haiz olmaması halinde Kurucular Kurulu2na bir başkası seçilemez.

Madde 8. Kurucular Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Kurucular Kurulu'na münhasır görev ve yetkiler şunlardır.
a)Vakfın idamesi için gerekli her türlü önlemleri almak,
b)Mütevelliler Kurulu'na üye seçmek
c)Vakıf Senedi ve Vakıf Tüzüğü'nde değişiklikler yapmak,
d)Mütevelliler Kurulu'na iştirak etmek
f)Mütevelliler Kurulu'na Olağanüstü Toplantıya çağırmak

Kurucular Kurulu, Yukarıda belirtilen konularda karar almak üzere, her yıl Ocak ayının ikinci Pazar günü üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.Kararlar Toplantıda bulunanların ekseriyeti ile alınır.Kurucular Kurulu toplantısının Sekreterya görevini vakıf yönetim kurulu başkanı yürütür.Alınan Karraların icra organı Vakıf Yönetim Kurulu'dur.

Kurucular Kurulu toplantılarda her üyenin tek oy hakkı vardır.Her üye kendinden başka ancak bir üyeyi vekaleten temsil edebilir.

Madde 9.Mütevelliler Kurulu

Mütevelliler Kurulu , üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.Toplantıyı yönetmek üzere , üyeleri arasından bir başkan ve iki katip üye seçilir,kararlar toplantıya katılanları oy coğunluğu ile alınır.

Mütevelliler Kurulu, Yönetim Kurulu'nun , çağrısı üzerine her yılın ilk (4) ayı içinde Vakıf merkezinde olağana toplantısını yapar.Ayrıca ,Kurucular kurulu, Mütevelliler Kurulu'nun en az beşte biri,Yönetim kurulu veya Denetim Kurulu'nun yazılı daveti üzerine olağanüstü toplantıya davet olunabilir.

Toplantının yeri,günü ve saati üyelere taahhutlu mektupla en az (15) gun gun önce duyurulur.Gerekirse mahalli bir gazete ile de ilan edilebilir.

Mütevelliler Kurulu,ilk toplantısında nisap sağlanamz ise,bir hafta sonra aynı yer ve saatte yeniden toplanır ve katılanların ekseriyeti ile karar alınır.Her üyenin tek oy hakkı vardır.Her üye kendinden başka en fazla iki üyeyi vekaleten temsil edebilir.

Madde 11. Mütevelliler kurulu'nun Görev ve yetkileri
Mütevelliler Kurulu; vakfın genel Yönetim,Gözetim,denetim ve danışma organı olup,görev ve yetkileri şunlardır.
a)Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkında tekliflerini incelemek,kabul veya redetmek,
b)Vakıf Senedinde yazılı esaslar dairesinde yapılacak bilançoları ve aktueryal hesabı incelemek,gereken tedbirleri ve kararları almak ,
c)Vakfın hesap vaziyetini Yönetim kurulu ve denetleme raporlarını inceleyip karara bağlamak
d)Yönetim kurulu ve denetleme kurulu'nu ibra etmek,
e)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
f)Vakfın amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli birim ve kadroları kurmak veya kaldırmak
g)Yönetim Kurulu tarafından ahzırlanan yıllık bütçeyi, gelir ve gider hesaplarını inceleyip karara bağlamak
h)Vakfın amaçlarına uygun tesisler kurulmasına , yatırım ve istiraklere karar vermek
i)Vakif senedi'nde gösterilen diğer görevleri ile ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirmek veya getirlmesini sağlamak

Madde 12.Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Mütevelliler kurulunca üç yıl için seçilen (5) asıl (5) yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu ilk toplantıısnda (1) başkan ve (1) başkanyardımcısı seçer.
Yönetim kurulu başkanı vakfı temsil eder.Toplantılara başkan'ın bulunmadığı zamanlarda baskan yardımcısı baskanlık eder.Yönetim kurulu üyelerinin vakıf işlerindeki sorumlulukları ,vakıflar hakkındaki tüzüğün 23. maddesindeki hukumlere tabidir.Vakıf Yönetim Kurulu başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu her an toplantıya çağırabilir.Toplantılara kabule kabule sayan mazereti olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üye Yönetim Kurlundan çekilmiş sayılır.Ayrılanların yerine sıradaki yedek üye çağrılır.

Yönetim kurulunca kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.Alınna kararlar Noter tasdikli Yönetim Kurulu karar Defterine yazılır ve Yönetim kurulu Üyeleri tarafından kararların altı imzalanır.

Süresi Biten üye yeniden Yönetim Kurulu üyesi seçilebilir.


MADDE 13. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu;Kanun,Vakıf Senedi ve Mütevelliler Kurulu Kararı'na uygun olmak kaydı ile
Asagıdaki görevi yapar;
a)Vakfın gayesinin gerçeklestirilmesi için, faydalı ulan her türlü önlemleri almak ve
vakfı yönetmek,
b)Vakıf calısmalarının gerektiği harcamaları yapmak ve sarf usullerini tesbit
etmek,
c)Vakfı, yargı dahil hertürlü makam ve mercilere, gerek veya tüzel kisilere karsı
temsil etmek,gerektiğinde vekil ve temsilci atamak,
d)Vakfın bütçesini, bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını hazırlamak, Mütevelliler
kuruluna sunmak ve kabul edilen bütçeyiuygulamak ,
e)Vakıf islerinin gerektireceği yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak,Mütevelliler
Kuruluna sunmak ve uygulamak,
f)Vakfa yapılacak, tasınır,tasınmaz, nakit ve her türlü bağısları kabul etmek,
g)Vakıf islerinde çalıstırılacak personelin ise alınmasına karar vermek,görevi-yetki
ve sorumlulukları belirlemek, ücretlerini tesbit ve ödemek , gerektiğinde hizmet akitlerini
sona erdirmek,
h)Mütevelliler Kurulu Kararı ile gayrimenkuller almak, insa ettirmek, satmak,kiralamak,
ı)Usulüne uygun defter,kayıt ve belgeleri tutmak ,tutulmasını sağlamak
i)Genel Sekreter ve sekreterya personelinin ücretini tesbir etmek,
j)Vakıf Sened'İnde gösterilen diğer görevleri,ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirmek


Madde 14. denetleme Kurulu


Denetleme Kurulu, Mütevelliler Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetleme Kurulu,Mütevelliler Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan üç yıl için seçeceği kişiden oluşur.Ayrıca üç yedek üye seçilir.

Hesap Dönemi itibari ile düzenlenecek ,denetleme kurulu raporu mütevelliler kurulu toplantısından en az (15) gun önce,Mütevelliler Kurulu üyelerine gönderilmek üzere,Yönetim Kuruluna verilir.

Denetleme Kurulu gerektiğinde Mütevelliler Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.


Madde 15. Genel Sekreter ve Sekreterya

Vakfın idari organizasyonu ile vakıf genel sekreteri ve sekreteryanın atama usul ve esasları , yönetim kurulu tarafından ahzırlanıp,mütevelliler Kurulu'nun tasvibine sunulan bir yönetmelik ile belirlenir.


Madde 16. Vakfa yapılacak Hizmetlerin Karşılığı

Kurucular Kurulu üyeleri ile Mütevvelliler Kurulu üyelerinin hizmetleri ilke olarak fahridir.Kurucular Kurulu ve Mütevelliler Kurulu üyelerinin ancak gerçek giderleri vakıf tarafından karşılanabilir.
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı Mütevelliler Kurulunca kararlaştırılabilir.

Genel sekreter ve sekreteryada görevli personelin ücreti yönetim kurulunca belirlenir.

3.Vakfın Kaynakları

Madde 17.vakfın mal varlığı ve gelir kaynakları

Vakfın mal varlığı Kurucular Kurulunca sağlanan 630.000.000-TL.dir.(Altıyuzotuzmilyon)

Vakfın Kaynakları:
a)Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve gelirlerini arttırmak amacı ile kuracagı veya iştirak edecegi işletme ve tesislerden sağlanacak gelirler.
b)Genel,Katma ve Özerk Bütçeleren, gerçek ve tüzel kişilerden Vakfa yapılacak her türlü ayni-nakdi ve sartlı-sartsız bagış ve yardımlar
c)Vakıfça edinilecek taşınır ve taşınmaz mallardan sağlanacak her turlu gelirler,tüzel kişilerce yapılacak bağış ve yardımlar
e)Sair surette sağlanacak gelirler

Vakıf, mal varlığını arttırmak amacıyla ; menkul mallar,haklar,hisse senetleri, tahviller alabilir ve satabilir, holdinglere,şirketlere ,iştirak edebilir,yetkili makamlardan izin almak kaydıyla gayrımenkuller alabilir,satabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir,rehinedebilir,ipotek verebilir ve her turlu ayni hak tesis edebilir.

Vakıf ,gelirlerini artırıcı yatırımlarda bulunabilmek için borç alabilir,sinai ve ticari faaliyette bulunabilir,temsilcilik,sigorta acenteliği ve bayilikler alabilir.Ortaklıklar kurabilir,kurulmuş ortaklıklara katılabılır.